რო­გორ ვებ­რძო­ლოთ ბრაზს წარ­მო­სახ­ვის დახ­მა­რე­ბით

რო­გორ ვებ­რძო­ლოთ ბრაზს წარ­მო­სახ­ვის დახ­მა­რე­ბით

თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ის­წავ­ლოთ სიბ­რა­ზის გა­კონ­ტრო­ლე­ბა და ამის­თვის მხო­ლოდ ერ­თი დღე დაგ­ჭირ­დე­ბათ.

და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­მო­ხა­ტეთ სიბ­რა­ზე
,,არ და­ი­ჯე­როთ, თით­ქოს რო­გორც კი დამ­შვიდ­დე­ბით, სიბ­რა­ზე და­გა­ვიწ­ყდე­ბათ, ამ­ბობს ექი­მი დელ­დრა­პი. არ­სე­ბობს მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რო­მელ­თა თა­ნახ­მად ბრა­ზი გა­ნაგ­რძობს გაღ­ვი­ვე­ბას. ჩვენს გარ­შე­მო მყო­ფი ადა­მი­ა­ნე­ბი ატა­რე­ბენ ოცი, ოც­და­ა­თი, ზოგ­ჯერ ორ­მო­ცი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში დაგ­რო­ვე­ბულ ბრაზს. ბრა­ზის ეს მა­რა­გი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის უმე­ტე­სო­ბის ერთ-ერ­თი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი კომ­პო­ნენ­ტია”.

და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­მო­ხა­ტეთ სიბ­რა­ზე და აღარ და­აგ­რო­ვოთ წყე­ნა და აღ­შფო­თე­ბა, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა ერ­თი დი­დი აფეთ­ქე­ბით დას­რულ­დეს. ამის­თვის ბევ­რი ენერ­გია არ დაგ­ჭირ­დე­ბათ, უბ­რა­ლოდ, რო­დე­საც სიბ­რა­ზეს იგ­რძნობთ, თქვით: ,,მე არ გე­თან­ხმე­ბით…~ ან ,,არ მომ­წონს თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბა…”

ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ბრაზს გულ­ში იხ­ვევს. ექი­მი რო­ჯერ დელ­დრა­პი ამ ბრა­ზის­გან გან­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მე­თოდს გთა­ვა­ზობთ. მი­სი რჩე­ვით პა­ცი­ენ­ტე­ბი ეჩ­ხუ­ბე­ბოდ­ნენ იმ ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც სტრე­სის მი­ზე­ზი გახ­და. უმე­ტეს შემ­თხვე­ვა­ში ეს არის საყ­ვა­რე­ლი, მშობ­ლე­ბი, მე­უღ­ლე, შვი­ლე­ბი, ძმე­ბი და დე­ბი. ჩხუ­ბი ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი უნ­და იყოს. აი, რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცეთ.

– აირ­ჩი­ეთ ადა­მი­ა­ნი, რომ­ლსაც უნ­და ეჩ­ხუ­ბოთ. გა­ზე­თი გა­და­ახ­ვი­ეთ. ბნელ ოთახ­ში ერ­თმა­ნე­თის პი­რის­პირ დად­გით ორი სკა­მი და ერთ-ერ­თზე და­ჯე­ქით.

– წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რომ თქვე­ნი ოპო­ნენ­ტი თქვენს წინ სკამ­ზე ზის. ამის შემ­დეგ ხმა­მაღ­ლა უთ­ხა­რით: ,,აქ იმი­ტომ და­გი­ბა­რე, რომ აგიხ­სნა რას ვგრძნობ”.

– ამის შემ­დეგ უნ­და აუხ­სნათ, რო­გორ ხართ გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი. წი­ნა­და­დე­ბა ასე და­იწ­ყეთ: ,,შენ­ზე იმი­ტომ ვარ ნაწ­ყე­ნი, რომ…” ან ,,ისე მეწ­ყი­ნა, რო­დე­საც…”, ან ,,ისე გავ­ბრაზ­დი, რო­დე­საც…”

– ,,ეს შენს გა­მოა…” მი­მარ­თვის ეს ფორ­მა გა­მო­ხა­ტავს თქვენს ტან­ჯვას, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ და­ა­და­ნა­შა­უ­ლოთ მე­ო­რე მხა­რე და ემო­ცი­უ­რად გა­ნიტ­ვირ­თოთ. გა­მოთ­ქმა: ,,შენ­ზე იმი­ტომ ვარ ნაწ­ყე­ნი, რომ…” ან ,,ისე მეწ­ყი­ნა, რო­დე­საც…” სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ შე­ა­და­როთ ნე­გა­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბი და რე­ა­ლუ­რი ფაქ­ტე­ბი.

– რო­გორც კი ემო­ცი­ებს გა­მო­ხა­ტავთ, და­არ­ტყით თქვე­ნი ოპო­ნენ­ტის სკამს. მა­ნამ­დე ურ­ტყით, სა­ნამ და­უძ­ლუ­რე­ბას იგ­რძნობთ. ამის შემ­დეგ კი­დევ თხუთ­მე­ტი წუ­თი ურ­ტყით.

– რო­დე­საც და­ას­რუ­ლებთ, უთ­ხა­რით თქვენს წარ­მო­სახ­ვით პარ­ტნი­ორს, რომ უკ­ვე და­ამ­თავ­რეთ და გა­ნიტ­ვირ­თეთ ბრა­ზის­გან. შემ­დეგ მად­ლო­ბა გა­და­უ­ხა­დეთ თა­ნამ­შომ­ლო­ბის­თვის.

ბრა­ზი სა­თა­ნა­დოდ გა­მო­ხა­ტეთ. თუ ვინ­მე­ზე გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი ხართ, უხე­შად არ უპა­სუ­ხოთ, მაგ­რამ გარ­კვე­უ­ლი რე­ა­გი­რე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.

ესა­უბ­რეთ მას. უთ­ხა­რით: ,,მო­დი გან­ვი­ხი­ლოთ ჩვე­ნი უთან­ხმო­ე­ბა”. თქვე­ნი მი­ზა­ნია ისე ჩა­ახ­შოთ კონ­ფლიქ­ტი, რომ არა­ვინ იგ­რძნოს თა­ვი შე­უ­რაც­ხყო­ფი­ლად.

არ და­ა­და­ნა­შა­უ­ლოთ სხვე­ბი. ,,თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ახ­სნათ, რამ გა­მო­იწ­ვია თქვე­ნი აღ­შფო­თე­ბა, იმის ნაც­ვლად, რომ სხვას და­აბ­რა­ლოთ”, ამ­ბობს ექი­მი დელ­დრა­პი. სიბ­რა­ზის, წყე­ნის ან გულ­დაწ­ყვე­ტის გა­მო­ხატ­ვი­სას არ მი­უ­თი­თოთ პი­როვ­ნე­ბებ­ზე. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ სხვას აუხ­სნათ თქვე­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბა ისე, რომ სხვა არ და­ა­და­ნა­შა­უ­ლოთ. უთ­ხა­რით მას: ,,ვბრაზ­დე­ბი, რო­დე­საც…” და არა ,,თქვენს გა­მო ვბრა­ზობ”.

,,ამ მე­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ ებ­რძო­ლოთ ბრაზს”, გირ­ჩევთ ექი­მი დელ­დრა­პი.

თუ თქმა არ შე­გიძ­ლი­ათ, და­წე­რეთ. თუ იმ­დე­ნად გა­ნერ­ვი­უ­ლე­ბუ­ლი ხართ, რომ აზ­რებს თავს ვერ უყ­რით, წე­რი­ლი მის­წე­რეთ ადა­მი­ანს, რო­მელ­მაც გა­გაბ­რა­ზათ. გა­აგ­ზავ­ნოთ თუ არა წე­რი­ლი, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­დაწ­ყვეტთ. ახ­ლა კი რო­გორ­მე უნ­და დამ­შვიდ­დეთ.

ავტორის შესახებ

B2PGE
B2PGE 1577 posts

ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ პოზიტიურ აზროვნებას, დავთესოთ ჩვენს საზოგადოებაში კეთილი მარცვლები, მეტი წარმატების ნაყოფის მოსატანად და ამაში ჩვენ მთელ სულს და გულს ვდებთ.

ავტორის ყველ სტატიის ნახვა →

თქვენ ასევე დაგაინტერესებთ

30 ძალიან მარტივი წესი იმისათვის, რომ თავი ყოველთვის კარგად იგრძნოთ

1. გაიღიმეთ.  2. ყოველ დღე დაალაგეთ საკუთარი ოთახი, გადაყარეთ უსარგებლო და ზედმეტი ნივთები. 3. სახე გვირილას ხსნარით გაიწმინდეთ. 4. უარი თქვით ე.წ. ფასტ-ფუდზე. 5. დილაობით ივარჯიშეთ.  6. ყოველ დღე დაიძინეთ

ჟესტების ენა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში

არ არსებობს ადამიანი, რომელიც არ იყენებს ჟესტებს ურთიერთობის დროს. კოლუმბიაში არსებობს სპეციალური ლექსიკონი, რომელიც 2000-მდე ჟესტის მნიშვნელობას აღწერს. ბევრმა ჟესტმა ჩვენამდე დიდი დრო გამოიარა და თითოეულს თავისი ისტორია აქვს. მაგალითად,

10 ქმედება, რომელიც ყველამ უნდა გააკეთოს საკუთარი თავისთვის

1. დაიწყეთ დროის გატარება სწორ ადამიანებთან ეს ის ადამიანები არიან, რომლებთან ყოფნაც თქვენ გაინტერესებთ, ვისაც უყვარხართ და გაფასებენ. ვინც შთაგაგონებთ მიზნების მიღწევისთვის, გმუხტავთ ენერგიით და მხარდაჭერას გიცხადებთ. ისინი გღებულობენ არამარტო

ფსიქოლოგიური ფაქტები თქვენს ტვინზე, რომლებიც აქამდე არ იცოდით

ადამიანის ტვინი ყველაზე დიდ ამოცანად რჩება მსოფლიოში. მართალია, მეცნიერებმა ბევრი საინტერესო ფაქტი დაადგინეს და ჩვენი ქცევების ამოცნობაც კი უკვე შესაძლებელია, მაგრამ ბევრი რამ ამოუცნობია. იცით იმის შესახებ, თუ რამდენად სწორი

ზიგმუნდ ფროიდის 20 მოკლე თეზისი, რომლებიც საკუთარ თავზე ბევრს გვეტყვიან

ზიგმუნდ ფროიდი ცნობილია როგორც ფსიქოანალიზის დამფუძნებელი, რამაც უდიდესი გავლენა იქონია ფსიქოლოგიაზე, მედიცინაზე, სოციოლოგიაზე, ანთროპოლოგიაზე, XX საუკუნის ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე. ფროიდის ხედვები ადამიანის ბუნებაზე იყო ნოვატორული იმ დროისთვის და სიცოცხლის ბოლომდე

ტვინის 12 სტიმულატორი, რომლებიც ყავზე უკეთესია

1. იხტუნავეთ High Point Chiropractic Wellness-ის დამფუძნებელი ირუმ ტახირი თვლის, რომ ხტუნაობა ძალიან სასარგებლოა და თავად ყოველ დღე ხტუნაობს. ასეთი ვარჯიში გონებრივ შესაძლებლობებს აუმჯობესებს, ააქტიურებს ლიმფურ სისტემას, რაც თავის მხრივ