PR სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მოღ­ვა­წე­ო­ბის 10 სფე­რო კატ­ლი­პის მი­ხედ­ვით

PR სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მოღ­ვა­წე­ო­ბის 10 სფე­რო კატ­ლი­პის მი­ხედ­ვით

1. წე­რა და რე­დაქ­ტი­რე­ბა
მა­სობ­რი­ვი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი­სათ­ვის (რო­გორც ბეჭ­დვი­თი, ისე სიტ­ყვი­ე­რი) ინ­ფორ­მა­ცი­ის მომ­ზა­დე­ბა (ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი შე­ნიშ­ვნის); თე­მა­ტუ­რი სტა­ტი­ე­ბის, ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი ბი­უ­ლე­ტე­ნე­ბის მომ­ზა­დე­ბა მომ­სა­ხუ­რე პერ­სო­ნა­ლი­სა და ში­და აქ­ცი­ო­ნე­რე­ბი­სათ­ვის; წე­რი­ლე­ბი და შე­ნიშ­ვნე­ბი (ცნო­ბე­ბი ვებ-ქსე­ლი­სა და ოპე­რა­ტი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სხვა სამ­სა­ხუ­რი­სათ­ვის; ან­გა­რი­შის მომ­ზა­დე­ბა აქ­ცი­ო­ნე­რე­ბი­სათ­ვის, ყო­ველ­წლი­უ­რი ან­გა­რი­შე­ბი, სიტ­ყვე­ბი, ბრო­შუ­რე­ბი, ფილ­მის სცე­ნა­რე­ბი და სლა­იდ-შო­უ­ე­ბი, სტა­ტი­ე­ბი პრო­ფე­სი­ულ გა­მო­ცე­მებ­ში; ინ­სტი­ტუ­ცი­ო­ნა­ლუ­რი სა­რეკ­ლა­მო გან­ცხა­დე­ბე­ბი, ასე­ვე მა­სა­ლე­ბი პრო­დუქ­ცი­ის შე­სა­ხებ და და­მა­ტე­ბი­თი ტექ­ნი­კუ­რი მა­სა­ლე­ბი.

2. კავ­ში­რე­ბი მა­სობ­რი­ვი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბებ­თან
კონ­ტაქ­ტი მა­სობ­რი­ვი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან, ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი­სა და საკ­ვი­რაო და­მა­ტე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან; კავ­ში­რი და­მო­უ­კი­დე­ბელ მწერ­ლებ­თან, ასე­ვე პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­მო­ცე­მე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან. ამ­გვა­რი კონ­ტაქ­ტე­ბის მი­ზა­ნია: და­ვა­ინ­ტე­რე­სოთ და მო­ვიმ­ხროთ შე­სა­ბა­მი­სი გა­მო­ცე­მე­ბი და მა­სობ­რი­ვი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, რომ გა­მო­აქ­ვეყ­ნოს სა­ჭი­რო პუბ­ლი­კა­ცია (გა­დას­ცეს სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცია ღია ეთერ­ში), ასე­ვე გა­მო­აქ­ვეყ­ნოს ახა­ლი ამ­ბე­ბი და სი­უ­ჟე­ტე­ბი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შე­სა­ხებ (ეს ახა­ლი ამ­ბე­ბი და სი­უ­ჟე­ტე­ბი შე­საძ­ლოა თა­ვად კონ­კრე­ტუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მი­ერ იყოს მომ­ზა­დე­ბუ­ლი). კონ­ტაქ­ტე­ბი ასე­ვე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მა­სობ­რი­ვი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მხრი­დან კონ­კრე­ტულ მოთ­ხოვ­ნი­ლე­ბებ­ზე რე­ა­გი­რე­ბი­სათ­ვის, გა­მო­საქ­ვეყ­ნე­ბე­ლი მა­სა­ლე­ბის გა­და­სა­მოწ­მებ­ლად და ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­ლე­ნი­ან წყა­რო­ებ­ზე ხელ­მი­საწ­ვდო­მად.

3. კვლე­ვე­ბი
ინ­ფორ­მა­ცი­ის შეგ­რო­ვე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ აზ­რზე, ტენ­დენ­ცი­ა­ზე, წარ­მო­შო­ბილ პრობ­ლე­მებ­ზე, პო­ლი­ტი­კურ კლი­მატ­სა და კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა­ზე, მას­მე­დი­ა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ცნო­ბებ­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე ჯგუ­ფებ­ზე და სხვა სა­კით­ხებ­ზე, რაც მო­ცე­მუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის აქ­ცი­ო­ნე­რებს ეხე­

ბათ ოპე­რა­ტი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სამ­სა­ხუ­რე­ბის და სა­ხელ­მწი­ფო ელექ­ტრო­ნულ მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზის ინ­ტერ­ნეტ-დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა, კვლე­ვე­ბის პროგ­რა­მის და­გეგ­მვა, გა­მო­კით­ხვე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა, შეკ­ვე­თე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა საკ­ვლევ ფირ­მებ­ზე.

4. მარ­თვა და ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბა
პროგ­რა­მის და გეგ­მის შედ­გე­ნა სხვა მე­ნე­ჯე­რებ­თან სა­თა­ნამ­შრომ­ლოდ. მოთ­ხოვ­ნი­ლე­ბე­ბის გან­საზ­ღვრა, პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბის დად­გე­ნა, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯგუ­ფე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა (გან­საზ­ღვრა), მიზ­ნის გან­საზ­ღვრა და ასე­ვე სტრა­ტე­გი­ი­სა და ტაქ­ტი­კის შე­მუ­შა­ვე­ბა. პერ­სო­ნა­ლის, ბი­უ­ჯე­ტი­სა, პროგ­რა­მის შეს­რუ­ლე­ბის გრა­ფი­კის ად­მი­ნის­ტრი­რე­ბა.

5. კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი
კომ­პა­ნი­ის უმაღ­ლე­სი ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი­სათ­ვის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის მი­ცე­მა სო­ცი­ა­ლურ, პო­ლი­ტი­კურ და ნორ­მა­ტი­ულ სა­კით­ხებ­ზე, ასე­ვე კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის გა­ცე­მა კრი­ზი­სის თა­ვ

ი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად (კერ­ძოდ, რო­გორ უნ­და მო­ვახ­დი­ნოთ მას­ზე რე­ა­გი­რე­ბა, რო­ცა ის წარ­მო­ი­შო­ბა). მუ­შა­ო­ბა იმ პი­რებ­თან, ვინც იღებს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი სა­კით­ხე­ბის გა­დაწ­ყვე­ტა­ში კრი­ტი­კუ­ლი და მტკივ­ნე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მარ­თვის სტრა­ტე­გი­ის შე­მუ­შა­ვე­ბი­სა და ამ პრობ­ლე­მებ­ზე დრო­უ­ლი რე­ა­გი­რე­ბის მიზ­ნით.

6. სპე­ცი­ა­ლუ­რი მოვ­ლე­ნა
სი­ახ­ლე­ე­ბის გაც­ნო­ბის, თათ­ბი­რე­ბის, ღია კა­რის დღე­ე­ბის, გა­მო­ფე­ნე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა და ჩა­ტა­რე­ბა ლენ­ტის გაჭ­რის თან­ხლე­ბით, ასე­ვე იუ­ბი­ლე­ე­ბის, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის აღ­ნიშ­ვნა, რაც საქ­ველ­მოქ­მე­დო ფონ­დე­ბის შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბის გა­და­ცე­მას­თან, უმაღ­ლე­სი რან­გის პი­რე­ბის ვი­ზიტ­თან, კონ­კურ­სებ­თან და შე­ჯიბ­რე­ბებ­თან, და­ჯილ­დო­ე­ბას­თან და სხვა სა­ხის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

7. ზე­პი­რი გა­მოს­ვლა
სხვა­დას­ხვა ჯგუფ­თან სიტ­ყვით გა­მოს­ვლა. სხვე­ბის­თვის დახ­მა­რე­ბა გა­მო­სას­ვლე­ლი სიტ­ყვის მო­სამ­ზა­დებ­ლად; ასე­ვე მომ­ხსე­ნე­ბელ­თა სპე­ცი­ა­ლუ­რი ბი­უ­როს ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის პლატ­ფორ­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა­ზე მუ­შა­ობს მსმე­ნელ­თა მნიშ­ვნე­ლო­ვან აუ­დი­ტო­რი­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის წინ.

8. წარ­მო­ე­ბა
მულ­ტი­მე­დი­ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის ცოდ­ნა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის შექ­მნა, მათ შო­რის – გა­მომ­სახ­ვე­ლო­ბი­თი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით, ფო­ტოგ­რა­ფი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით, სა­მა­გი­დო სა­გა­მომ­ცემ­ლო კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი სის­ტე­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით, აუ­დიო-ვი­დე­ო­ინ­ფორ­მა­ცი­ის ჩა­წე­რი­თა და რე­დაქ­ტი­რე­ბით, აუ­დი­ო­ვი­ზუ­ა­ლუ­რი პრე­ზენ­ტა­ცი­ის მომ­ზა­დე­ბით.

9. სწავ­ლე­ბა
ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბი­სა და სხვა შტა­ტი­ა­ნი მომ­ხსე­ნებ­ლე­ბის მომ­ზა­დე­ბა სა­ჯა­რო გა­მოს­ვლე­ბის და მას­მე­დი­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მიზ­ნით. ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სხვა თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის ზე­პი­რი და წე­რი­ლო­ბი­თი სიტ­ყვის სრულ­ყო­ფა. დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვა სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო კულ­ტუ­რის, პო­ლი­ტი­კის, სტრუქ­ტუ­რი­სა და სხვა პრო­ცე­სე­ბის შეს­წო­რე­ბის შე­ტა­ნის მიზ­ნით.

10. კონ­ტაქ­ტი
და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი რგო­ლის ფუნ­ქცი­ის შეს­რუ­ლე­ბა მა­სობ­რი­ვი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბებ­თან, ად­გი­ლობ­რივ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან და სხვა ში­და და გა­რე ჯგუ­ფებ­თან. შუ­ა­მავ­ლის ფუნ­ქცი­ის შეს­რუ­ლე­ბა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­სა და მის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს აქ­ცი­ო­ნე­რებს შო­რის: აქ­ცი­ო­ნე­რე­ბის მო­საზ­რე­ბე­ბის მოს­მე­ნა, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის წარ­მო­ე­ბა, კონ­ფლიქ­ტე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა (და­რე­გუ­ლი­რე­ბა) და შე­თან­ხმე­ბის მიღ­წე­ვა. სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე მას­პინ­ძლის რო­ლის შე­თავ­სე­ბა, რო­ცა საქ­მე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სტუმ­რებ­სა და დამ­თვა­ლი­ე­რებ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას ეხე­ბა, მა­თი მი­ღე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა.

გამოიწერეთ სიახლეები უფასოდ!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

ავტორის შესახებ

B2PGE
B2PGE 1548 posts

ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ პოზიტიურ აზროვნებას, დავთესოთ ჩვენს საზოგადოებაში კეთილი მარცვლები, მეტი წარმატების ნაყოფის მოსატანად და ამაში ჩვენ მთელ სულს და გულს ვდებთ.

ავტორის ყველ სტატიის ნახვა →

თქვენ ასევე დაგაინტერესებთ

პიარი და ბრენდინგი

საქმიანი მოლაპარაკების 7 წესი

1. ჩაიწერეთყველა საქმიანი მოლაპარაკება უნდა იქნას დეტალურად ჩაწერილი. თუკი თქვენ საქმიან მოლაპარაკებაზე ბლოკნოტის გარეშე გამოცხადდით, შეგიძლიათ თქვენი დაუდევრობა პროფესიონალურ თქვითმკვლელობას გაუთანაბროთ. 2. არ ჩაიცვათ გამომწვევადარ არის საჭირო თქვენი გარდერობიდან ყველა

ბიზნესფსიქოლოგია

კომუნიკაციები

ომები წაუგიათ, ბიზნეს გარიგებები ჩაშლილა, მეგობრობა დაკარგულა, მოგება დაბნეულა და ყველაფერი ეს – ცუდი კომუნიკაციის გამო. ხალხის უმრავლესობა, მხოლოდ ნათქვამის 60-70% გებულობს და აქედანაც ბევრი არ რჩებათ გონებაში. ასე რომ

პიარი და ბრენდინგი

კომპანიების წარმატებული სახელწოდებები – 5 განმასხვავებელი ნიშანი

რაში მდგომარეობს საიდუმლო? კარგად შერჩეული დასახელება შთაბეჭდილებას მოახდენს თქვენს თაყვანისმცემლებზე, ხოლო უინტერესო დასახელება კარგს ვერაფერს მოუტანს თქვენს საქმიან წამოწყებას. არასოდეს არის გვიანი კომპანიის დასახელების შეცვლა. ზოგიერთმა ცნობილმა კომპანიამ სახელწოდება მას